Thẻ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe hạn mức cao (max-sống khỏe)
Thẻ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe hạn mức cao.