Dịch Vụ

Các gói tài chính nhân thọ.

🔸 Được tư vấn miễn phí bởi các nhân viên nhiều năm kinh nghiệm làm việc Manulife.

🔸 Giới thiệu bảo hiểm nhân thọ và tài chính nhân thọ

🔸 Mở sổ tiết kiệm và bảo vệ tại Manulife.
Dịch Vụ Giải Quyết

Quyền lợi bảo hiểm

🔸 Hỗ trợ chi phí nội ngoại trú

🔸 Trợ cấp nằm viện nội ngoại trú.

🔸 Hỗ trợ chi phí phẩu thuật.

🔸 trợ chi phí sinh nở.

🔸 Bồi thường tử vong và các vấn đề hỗ trợ khác.


Tìm Hiểu tài chính nhân thọ.

🔸 Câu chuyện bảo hiểm.

🔸 Thông tin cần biết.

🔸 Câu chuyện đời sống.

🔸 Thông tin cần biết.

liên Hệ Tư Vấn :