Vừa là quỹ dự phòng vừa là quỹ đảm bảo tài chính trong tương lai
Vừa là quỹ dự phòng vừa là quỹ đảm bảo